Уписи

Услови за запишување
  • да имаат завршено основно образование
    да не се постари од 17 години
  • да се определиле за план и програма за гимназиско образование
  • да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој КОНКУРС
Потребни документи за запишување
  • пријава за запишување (се подигнува во училиштето и електронски и истата е бесплатна);
  • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
    дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
  • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето – оригинален документ).