Конкурс за упис во СОУ Крсте П. Мисирков

Уписи 2021

Услови за запишување
 • да имаат завршено основно образование
  да не се постари од 17 години
 • да се определиле за план и програма за гимназиско образование
 • да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој КОНКУРС
Потребни документи за запишување
 • пријава за запишување (се подигнува во училиштето и електронски и истата е бесплатна);
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
  дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
 • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето – оригинален документ).
Услови за запишување
 • да имаат завршено основно образование
  да не се постари од 17 години
 • да се определиле за план и програма за гимназиско образование
 • да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој КОНКУРС
Потребни документи за запишување
 • пријава за запишување (се подигнува во училиштето и електронски и истата е бесплатна);
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
  дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
 • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето – оригинален документ).