Директор

Маја Лозановска

Стручен соработник

 Наталина Станојовска

Одговорен за настава

 Весна Миновска

Професори

Македонски јазик и литература
 • проф. Маја Јошевска 
 • проф. Љубица Стевановска
Англиски јазик
 • проф. Весна Миновска 
 • проф.  Магдалена Кузмановска Панајотова
Француски јазик
 • проф. Христина Мицевска
Германски јазик
 • проф. Билјана Илиевска
Информатика
 • проф. Боро Ѓоревски
Биологија
 • проф. Јасмина Дамчевска
 • проф. Валентина Ѓорѓијовска
Математика
 • проф. Марина Долевска
 • проф. Боро Ѓоревски
Физика
 • проф. Маја Дамчевска
Географија
 • проф. Александра Стојчевска
Економија
 • проф. Дијана Талева
Историја
 • проф. Ќире Ристевски
Филозофија
 • проф. Васко Стојкоски
Психологија
 • проф. Васко Стојкоски
 • проф. Наталина Станојовска
Спорт
 • проф. Виктор Митревски
 • проф. Хестон Карчевски
Хемија
 • проф. Мирјана Ристевска
Музичко образование
 •  проф. Елена Саботковска
Ликовно образование
 •  проф. Дијана Колонџоска
Стручни предмети од шумарско-дрвопреработувачка струка
сектор Шумарство и обработка на дрво
 • проф. Ристо Гулевски
 • проф. Михајло Михајлоски
 • проф. Зоран Кокиновски
Стручни предмети од електротехничка струка
сектор Електротехника
 • проф. Гордана Ристеска Kузмановска
 • проф. Наташа Миладиновска Најдовска
 • проф. Теодора Лозановска