Директор

Маја Лозановска

Стручен соработник

проф. Наталина Станојовска

Одговорен за настава

проф. Весна Миновска

Професори

Македонски јазик и литература
 • проф. Маја Јошевска | maja@joshevska.gmail.com
 • проф. Љубица Ристеска
Англиски јазик
 • проф. Весна Миновска | mail
 • проф. Панајотова
Француски јазик
 • проф. Христина Мицевска
Германски јазик
 • проф. Билјана
Информатика
 • проф. Боро Ѓоревски

Биологија
 • проф. Јасмина
 • проф. Валентина
Математика
 • проф. Марина Јовановска
 • проф. Боро Ѓоревски
Физика
 • проф. Маја Дамчевска
Географија
 • проф. Сашо Вренцовски
Економија
 • проф. Ирена
Историја
 • проф. Ќире Ристевски
Филозофија
 • проф. Васко
Психологија
 • проф. Марјан
Спорт
 • проф. Виктор
 • проф. Хестон
Хемија
 • проф. Мирјана
Предмет
 •  проф. Наталина
Стручни предмети од шумарско-дрвопреработувачка струка
сектор Шумарство и обработка на дрво
 • проф. Ристо
 • проф. Михајло
 • проф. Зоран
Предмет
 • проф
Стручни предмети од електротехничка струка
сектор Електротехника
 • проф. Гордана
 • проф. Наташа
 • проф. Теодора
Предмет
 • проф