Еразмус +

Еразмус- можност за меѓународна соработка и кариерен развој

Нашето училиште СОУ,,Крсте Петков Мисирков“ од Демир Хисар се подготвува за реализација на проект од програмата Еразмус + од Национална агенција,за која претходно беа информирани учениците и наставниците, а тоа значи:

 • успешно добиен грант од програмата Еразмус + од Национална агенција;
 • повик за пријавување и учество во проектот;
 • обука во обучен центар за стручно образование во Германија;
 • размена на искуства и знаења на наши ученици и наставници;
 • споделување искуства со различни организации;
 • времетраење на престојот-14 дена;
 • несебично споделување на стекнати вештини,знаења и умеења.

И ова не е сè ! Се разбира дека ќе следат и други активности.
Нека биде среќна и успешна идната реализација на проектот ,,Еразмус-можност за меѓународна соработка и кариерен развој“ на сите ученици и професори!

Erasmus +
Opportunities for International collaboration and career development

Our school “Krste Petkov Misirkov” from Demir Hisar is preparing for the realization of a project from the Erasmus + program from a national agency, about which the students and teachers were previously informed, which means:

 • successfully received a grant from the Erasmus + program from a National Agency;
 •  call for registration and participation in the project;
 • training at a training center for vocational education in Germany;
 •  exchange of experiences and knowledge of our students and teachers;  
 • sharing experiences with different organizations;
 • duration of stay – 14 days;
 • selfless sharing of acquired skills,
 • knowledge and skills.

And this is not all! Of course, other activities will follow. May the future realization of the project “Erasmus-opportunity for International cooperation and career development” be happy and successful for all students and professors!

 

Подготовките за реализација на мобилностите од добиениот Еразмус + проектот продолжуваат:
 • Одржани родителски средби;
 • Информирање на родителите за патувањето и сместувањето на учениците;
 • Запознавање со реализацијата во тамошните активности,за време на мобилноста и после неа.
„Голем е предизвикот на секој наш ученик и секој наш професор кој ќе земе учество во овој проект,но ова нека биде една појдовна точка за перспективна практика кон која ќе се стреми нашето училиште во иднина“ – истакнаа координаторот на проектот
проф. Јасмина Дамчевска и проф. Маја Јошевска.
 
Среќно и успешно на сите!

Preparations for the realization of the mobilities from the received Erasmus + project continue:

 •  Held parent meetings;  
 • Informing parents about students’ travel and accommodation; 
 •  Acquaintance with the realization of the activities there, during the mobility and after it.

 “It is a great challenge for each of our students and each of our professors who will take part in this project, but let this be a starting point for perspective practice that our school will strive for in the future” – pointed out the coordinator of the project prof. Jasmina Damchevska and
prof. Maja Joshevska. 

Good luck and success to everyone!