Еразмус +

Еразмус- можност за меѓународна соработка и кариерен развој

Нашето училиште СОУ,,Крсте Петков Мисирков“ од Демир Хисар се подготвува за реализација на проект од програмата Еразмус + од Национална агенција,за која претходно беа информирани учениците и наставниците, а тоа значи:

 • успешно добиен грант од програмата Еразмус + од Национална агенција;
 • повик за пријавување и учество во проектот;
 • обука во обучен центар за стручно образование во Германија;
 • размена на искуства и знаења на наши ученици и наставници;
 • споделување искуства со различни организации;
 • времетраење на престојот-14 дена;
 • несебично споделување на стекнати вештини,знаења и умеења.

И ова не е сè ! Се разбира дека ќе следат и други активности.
Нека биде среќна и успешна идната реализација на проектот ,,Еразмус-можност за меѓународна соработка и кариерен развој“ на сите ученици и професори!

Erasmus +
Opportunities for International collaboration and career development

Our school “Krste Petkov Misirkov” from Demir Hisar is preparing for the realization of a project from the Erasmus + program from a national agency, about which the students and teachers were previously informed, which means:

 • successfully received a grant from the Erasmus + program from a National Agency;
 •  call for registration and participation in the project;
 • training at a training center for vocational education in Germany;
 •  exchange of experiences and knowledge of our students and teachers;  
 • sharing experiences with different organizations;
 • duration of stay – 14 days;
 • selfless sharing of acquired skills,
 • knowledge and skills.

And this is not all! Of course, other activities will follow. May the future realization of the project “Erasmus-opportunity for International cooperation and career development” be happy and successful for all students and professors!

 

Подготовките за реализација на мобилностите од добиениот Еразмус + проектот продолжуваат:
 • Одржани родителски средби;
 • Информирање на родителите за патувањето и сместувањето на учениците;
 • Запознавање со реализацијата во тамошните активности,за време на мобилноста и после неа.
„Голем е предизвикот на секој наш ученик и секој наш професор кој ќе земе учество во овој проект,но ова нека биде една појдовна точка за перспективна практика кон која ќе се стреми нашето училиште во иднина“ – истакнаа координаторот на проектот
проф. Јасмина Дамчевска и проф. Маја Јошевска.
 
Среќно и успешно на сите!

Preparations for the realization of the mobilities from the received Erasmus + project continue:

 •  Held parent meetings;  
 • Informing parents about students’ travel and accommodation; 
 •  Acquaintance with the realization of the activities there, during the mobility and after it.

 “It is a great challenge for each of our students and each of our professors who will take part in this project, but let this be a starting point for perspective practice that our school will strive for in the future” – pointed out the coordinator of the project prof. Jasmina Damchevska and
prof. Maja Joshevska. 

Good luck and success to everyone!

Реализирана работилница на ден 23.03.2023 година на учениците кои ќе учествуваат во проектот „Еразмус – Меѓународна соработка и можност за кариерен развој“ :

 • Тема: „Култура,традиција и обичаи“;
 • Претставување на културно-историските знаменитости на општина Демир Хисар;
 • Афирмирање на традициите,обичаите и обележјата на нашето поднебје;
 • Збогатување на јазичниот вокабулар по англиски јазик.

Realized workshop on March 23, 2023 for the students who will participate in the project “Erasmus – International cooperation and opportunity for career development”:

 • Topic: “Culture, tradition and customs”;
 • Presentation of the cultural and historical landmarks of the Municipality of Demir Hisar;
 • Affirming the traditions, customs and characteristics of our climate;
 • Enrichment of the language vocabulary in English.

Подготовките на учесниците за Еразмус+ проектот продолжуваат:

 •  Набавка на заштитна опрема при работа (униформи) за учениците;
 •  Насоки за достојно претставување и промоција на нашето училиште;
 •  Подготвителни активности за патувањето.

Среќно и успешно на сите учесници во мобилноста!

Participants’ preparations for the Erasmus+ project continue:

 •  Procurement of protective equipment at work (uniforms) for students;
 • Guidelines for proper presentation and promotion of our school;
 • Preparation activities for the trip.

  Good luck and success to all  participants!

Средба на група ученици од шумарско-дрвопреработувачката струка со Градоначалникот на Демир Хисар, г-н Никола Најдовски, на ден 26.04.2023 година, под менторство на проф.Јасмина Дамчевска, координатор на пректот ,,Еразмус – меѓународна соработка и можност за кариерен развој“ добиен преку Национална агенција:

 • Информирање за финалните подготовки на учениците за 14-дневна практична настава во центар за стручно образование во Германија,
 • Известување за следењето на обуките и размената на искуства,како и начинот на дуалното образование во Германија,
 • Заемна дискусија за придобивките од самиот проект и можноста за стекнување на нови искуства,знаења и вештини.

  На сите учесници им посакуваме среќно и успешно реализирање на проектот „Еразмус – меѓународна соработка и можност за кариерен развој“ !

Meeting of a group of students from the forestry and woodworking profession with the Mayor of Demir Hisar, Mr. Nikola Najdovski, on 26.04.2023, under the mentorship of Prof. Jasmina Damchevska, coordinator of the Erasmus program – international cooperation and career development opportunity ” obtained through National Agency:

 • Informing about the students’ final preparations for 14-day practical teaching at a vocational education center in Germany,
 • Notification on the monitoring of trainings and the exchange of experiences, as well as the method of dual education in Germany,
 • Mutual discussion about the benefits of the project itself and the possibility of acquiring new experiences, knowledge and skills.

  We wish all participants a happy and successful implementation of the project “Erasmus – international cooperation and opportunity for career development”!

Практична настава од Еразмус проектот во Шкеудиц, Германија.

Practical teaching from the Erasmus project in Schkeuditz, Germany.

Уредување на велосипедска патека во областа Шкеудиц, Германија

Arrangement of a bicycle path in the area of Scheuditz, Germany

Режење и сечење на растителни видови

Pruning and cutting of plant species

На ден 18.05 и 22.05.2023 год. беше реализирана презентација на активностите ,,Еразмус – меѓународна соработка и кариерен развој” пред учениците на ООУ,,Гоце Делчев ”- Демир Хисар и учениците од нашето училиште,во која беа истакнати сите активности кои беа реализрани за време на престојот во Германија. Беше истакнато значењето на проектот и придобивките од вклучувањето на нашето училиште во вакви проекти.Како и приоритетноста за повторно вклучување на училиштето во нови проекти Еразмус + програмата , во соработка со Националната агенција.

On 18.05 and 22.05.2023 a presentation of the activities “Erasmus – international cooperation and career development” was made in front of the students of OOU “Goce Delchev” – Demir Hisar and students from our school, in which all the activities that were realized during the stay in Germany were highlighted . The importance of the project and the benefits of the inclusion of our school in such projects were emphasized, as well as the priority for the re-inclusion of the school in new projects, the Erasmus + program, in cooperation with the National Agency.

Финални активности и финални извештаи од целосно реализирани мобилности на Еразмус проект – состојба за животна соработка и кариерен развој

Final activities and final reports from fully realized mobilities of Erasmus project – condition for life cooperation and career development

Финален извештај – Final report 

pdf file: NMK-Demir-Hisar-Final-Report