Матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование.

Државната матура се полага според посебни испитни програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за државна матура.

Државната матура опфаќа:
задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.