Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Васа Бошевска

Математика

I година - стручно

Решавање систем лин.р-ки со метод на замена ,

Решавање на с-м лин.р-ки со метод на спротивни коефициенти - Задачи од вежби

Графичко решавање на с-м лин.р-ки , Вежби од с-м лин.р-ки со две непознати

Основни геометриски фигури и нивни заемни односи

Заемен однос на две прави во рамнина , Полуправа и полурамнина

Искршена линија , Агли,видови агли , Многуаголник , Круг и кружница

Плоштина и периметар на квадрат и правоаголник 

Плоштина на паралелограм,ромб и ромбоид , Плоштина и периметар на триаголник

Плоштина и периметар на трапез и трапезоид

Плоштина и периметар на правилен многуаголник

Плоштина и периметар на круг , Плоштина на делови од круг

II година - стручно

Плоштина и волумен на пирамида

Плоштина и волумен   на   потсечена пирамида

Задачи од плоштина и волумен на геометриски тела , P и V на цилиндар

P и V на конус - Вежби , Плоштина и волумен на потсечен конус

Популација,обележје,примерок , Обработка на податоци

Аритметичка средина

IV година - стручно

Извод од сложена функција  -  Пример

Извод од повисок ред , Вежби од изводи , Диференцијал на функција

Геометриско толкување на извод на функција , Р-ка на тангента и р-ка на нормала

Испитување монотоност на ф-ја со помош на изводи , Вежби од изводи

Одредување екстремни вредности на ф-ја , Примери за максимум и минимум

Конвексност,конкавност и превојни точки , Тек и график на функција

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?