Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Пецо Шилкоски

Граѓанско образование

I година - стручно

Граѓанинот како иноватор и претприемач , Граѓанинот како потрошувач

Религијата во општеството , Mac-медиумите и комуникацијата

Определба на државата

IV година - стручно

Сопственост и капитал , Пазар и пари , Државата и пазарот

Претпријатие и претприемништво

Социологија

II година - гимназија

Толпа и јавност , Природата на колективното однесување , Општествени движења

Поим за општествена стратификација

III година - гимназија

Етничката разновидност на македонското општество , Сиромаштија

Мерење на сиромаштво , Глобалната распространетост на либералната демократија

IV година - гимназија

Мировни движења , Социолошки поим за Современото европско сеопштество

Интеграција на Европските земји 

Европската унија и нејзиното проширување до денес - Презентација

Институции на Европската Унија - Презентација

Европските вредности и европскиот идентитет

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?