Петок, Октомври 30, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Наташа Најдовска

Физика

I година

Физика I , Задачи за вежбање , Равенка за состојба на идеален гас 

Основна равенка на притисок на идеален гас , Молекуларно кинетичка теорија

Изопроцеси кај гасовите (презентација) - Предавања и задачи

Незаситена и заситена пареа - Презентација , Влажност на воздухот - Вежби

Површински напон , Капиларни појави , Термодинамика - Прв принцип

Внатрешна енергија - Пример - Задача , Ентрофија 

Втор принцип на термодинамика

II година

Осцилации-1 , Осцилации-2 , Задачи за вежбање , Електричен осцилатор

Осцилирање на физичко и математичко нишало

Хармониски осцилатор и рамномерно кружно движење

Хармониска анализа (презентација) - Предавања и задачи

Брзина,забрзување,сила и период кај хармониско осцилаторно движење

Вежби - Осцилации , Придушени осцилации , Присилени осцилсции

Електрични осцилации , Наизменична струја - Принцип на генератор - Вежби

Сериска врска,Омов закон - Задача-1 - Задача-2 , Трофазна струја

Трансформатори

II година - стручно

Наизменична струја , Сериска врска-Омов закон , Работа и моќност

Придушени осцилации , Наизменична струја , Електрични осцилации

Одбивање на светлината

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?