Петок, Октомври 30, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Ќире Ристевски

Историја

I година - гимназија

е-лекција-1 , Создавање на балканските држави , Контролен тест

Словените во Македонија , Свети Климент и Наум (документарен филм)

Самоилово царство , Тест

I година - стручно

е-лекција-1 , е-лекција-2 , Насоки за учениците , Прва светска војна

Светот меѓу двете светски војни , Фашизмот и нацизмот (документарен филм)

Светот помеѓу двете светски војни , Меѓународните односи по Втората св.војна

Организација на обединетите нации , Тест

II година - гимназија

е-лекција-1 , Создавање на македонската држава , Кресненско востание

Пропагандите во Македонија , МРО , Тест

II година - стручно

е-лекција-1, Македонија во Балканските војни, Балканските држави по Втората св.војна

Македонија во Првата Светска Војна, Фашистичката окупација и поделба на Македонија

МПЦ и други верски заедници , Самостојна и независна Македонија

III година - гимназија

е-лекција-1 , Разловечко востание , Балканските народи во Втората светска војна

Меѓународните односи во светот по Втората Светска Војна

Создавање и распад на Југословенската Федерација , Тест

IV година - гимназија

е-лекција-1 , Македонската литература по Втората светска војна

Религиите во Р.Македонија , Религија-Велигден

Создавање и распад на Југословенската Федерација

Македонија и меѓународните асоцијации - Презентација

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?