Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Јасмина Дамчевска

Биологија

I година - гимназија

Вештачки екосистем , Царство на растенија 

Настанување на планетата Земја и еволуција на живите организми

Вежби за биотички и абиотички фактори , Докази на еволуцијата

Фактори на еволуцијата , Природна селекција , Вежби-Адаптации

Модели на еволуцијата , Адаптации , Фактори на еволуцијата - наследност

Фактори на еволуцијата - изолација , Еволуција на човекот - Антропогенеза

I година - стручно

Царство на растенија , Царство на животни 

Кружење на јаглеродот и кислородот во природата 

Нивоа на исхрана и еколошки пирамиди , Вежби-Порастот на човечката популација

Природни живеалишта и загадување

II година - гимназија

Фотосинтеза , Фактори на фотосинтеза , Промет на вода и храна низ растението

Вегетативно размножување-1 , Генеративни органи-градба на цвет

Хормони во растението , Соцветија , Видови соцветија

Семка,плод и видови плодови , Опрашување и оплодување - Вежби

II година - стручно

Законитости на наследување , Интермедиерно и кодоминантно наследување

Модификации и Мутации , Вештачка селекција , Вежби-Менделееви закони

Карактеристики на екосистемот , Наркоманија и видови дроги

III година - стручно

Сетило за вид - око , Спроводни нервни патишта , Нервни центри. Рефлекс

Репродукција кај човек

IV година - стручно

Настанување на земјата , Еволуциона теорија на Чарлс Дарвин ,

Докази на еволуцијата - Вежби  , Еволутивен развиток на човекот

Нивоа на еколошка интеграција

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?