Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Ирена Геневска

Менаџмент - IV година 

Цели, политики и планови  , Организација , Организациона структура , Тест

Координирање , Мотивирање , Контролирање , Одлучување , Тест-3

Економија - IV година

Невработеност , Инфлација , Прашања-1 , Доминантни економски теории

Фискална политика , Монетарна политика , Даноци , Тест-2

Меѓународна трговија , Протекционизам во меѓународната трговија , Девизен курс

Биланс на плаќање , Тест-3

Бизнис - III година (стручно)

Дефинирање на менаџмент , Менаџерски функции и вештини , Тест-Бизнис-1

Менаџерски улоги , Планирање , Организирање , Раководење и контролирање

Тест-Бизнис-2 , Етика и етички кодекс , Кадровска служба , Кратка биографија

Мотивационо писмо , Интервју за работа

Бизнис - IV година (стручно)

Интервју за работа , Бизнис план , Составни делови на Бизнис планот

Бизнис план-2 , Тест по Бизнис , Тест-2

Бизнис и претприемништво - IV година

Можни промени и насоки , Извори на финансирање , Тест-1 

Од бизнис модел до организирани ресурси , Ресурси на претпријатието

Човечки ресурси , Финансиски ресурси , Тест-2

Стратегии за изработка на презентации , Процес на подготовка на презентација

Ниво на подготвеност за инвестиција

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?