Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Христијан Талевски

Подигање и уредување на шумите - III година

Обнова на шумата , Животни појави кај дрвјата , Сеча и видови сеча

Видови обновувачки (главни) сечи , Видови осеменителна сеча

Осеменителна сеча , Видови осеменителна сеча , Избор на сеча-Наставно ливче

Обновување на чисти смрчеви шуми , Обнова на чисти елови и дабови шуми

Обновувачки сечи во мешани шуми од семено потекло 

Обновување на шумите од вегетативно потекло , Повторување на темата: Сечи

Уредување и стопанисување со шумите , Основни елементи при уредување на шумите

Поим за насад и видови насади , Структурни елементи на насадите

Структурни елементи на пребирните насади , Форми на стопанисување со шумите

Форми според видот на сеча , Просторот како фактор при уредување на шумите

Подделба на шумата на оддели , Времето како фактор при уредување на шумите

Видови зрелости , Форми на времето кај сечишната форма на стопанисување

Едновозрасни насади , Ползување на шумите

Машини алати и уреди - I година

Лентести пили , Мерки за заштита , Лентести пили паралици - Подготовка и мерки

Машини за составување на листот од пилата , Кружни пили 

Кружни пили трупчарки за попречно пилење - за надолжно пилење

Одржување на кружните пили , Машини за добивање фурнир , Лупење на фурнирот ,

Машини за изработка на дрвени плочи , Повторување , Машини за дрвени плочи

Пакетни ножици , Машини за изработка на плочи од иверки

Машини за секундарно ситнење на дрвата , Рачен алат за обработка на дрвото

Алат за мерење, Алати за удирање

Дендрометрија и искористување на шумите - III година

Апсолутни видови броеви , Нормални или рационални видови броеви 

Таблици за средните видови броеви , Едновлезни таблици за видовите броеви

Двовлезни таблици за видовите броеви , Наставно ливче , Обновувачки сечи

Дрвната маса на насадите , Годишни прстени , Одредување возраст на отсечени дрвја

Физичка и стопанска возраст на дрвото , Одредување возраст на стоечки дрва

Одредување на прирастот , Видови прираст , Прираст по височина

Прираст по кружна површина

Дендрометрија и искористување на шумите - IV година

Дефинитивно прережување , Изработка на шумски дрвни сортименти

Кастрење на гранки , Отстранување на кората (корање) , Прережување на деблото

Дотур на шумски сортименти со човечка снага, Дотур на шумски сортименти со анималии

Механизиран дотур на шумските сортименти , Одредување на возраста на отсечени дрвја

Хидраулична дигалка , Витло , Специјални зглобни трактори во искористување на шумите

Опис на технолошкиот процес за работа со зглобните трактори

Натовар на дрвните сортименти

Геодезија со шумски комуникации - II година

Изработка на ситационен план , Исправање на нулта линија 

Хоризонтална кружна кривина , Стационирање на трасата , Технички извештај

Главен проект , Останати инструменти , Обележување на нултата линија на теренот

Градење на шумски патишта , Пренесување проект на терен

Операции при пренесување податоци од план на терен , Повлекување нулта линија

Механизација за изградба на шумски патишта

Заштита на земјиштето од ерозија - III година

Против ерозивно уредување , Против ерозивни мерки и материјали

Основни својства на противерозивните материјали , Ѕидови , Кордони-бразди

Техничко-мелиоративни мерки во сливот , Мулчирање , Уредување на поројни сливови

Контурни ѕидови , Контурни ровови , Тераси , Градежни мерки во коритата

Регулациони мерки , Тераса на регулација и ситуационен план 

Подготвителни активности и проектирање , Стационажа,нивелман,надолжен профил

Попречен профил на регулација . Преграда

Подигање и уредување на зелени површини - IV година

Наставно ливче , Поделба на цветните растенија , Многугодишни цвеќиња-перени

Едногодишни и двогодишни цвеќиња , Сукулентни растенија , Формирање на круна

Кроење на зимзелени дрвја , Кроење на листопадните дрвја 

Кроење на цветните листопадни грмушки

Заштита на шумите и растенијата - IV година

Патогенеза-настанување на болестите , Влијание на еколошките фактори

Надворешни симптоми на болест , Промени кај растенијата , Причини за епитифоции

Промена на интезитетот на болестите , Борба против болестите на растенијата

Методи за уништување на болести кај растенијата , Специјална фитопатологија

Класификација на царството габи , Пододдели , Габи-1 , Габи-2 , Габи-3 , Габи-4

Габи-5

Техничко цртање со нацртна геометрија - I година

Конструкција на правилни многуаголници 

Конструкција на правилен многуаголник со позната страна

Конструкција на елипса по принципот на сразмерност , Цртеж-1

Паралелна проекција , Централно проектирање , Аксонометриско проектирање

Ортогонална проекција , Перспектива

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?