Понеделник, Март 30, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Христијан Талевски

Подигање и уредување на шумите

Обнова на шумата , Животни појави кај дрвјата , Сеча и видови сеча

Видови обновувачки (главни) сечи

Машини алати и уреди

Лентести пили , Мерки за заштита , Лентести пили паралици - Подготовка и мерки

Дендрометрија и искористување на шумите - III година

Апсолутни видови броеви , Нормални или рационални видови броеви 

Таблици за средните видови броеви

Дендрометрија и искористување на шумите - IV година

Дефинитивно прережување , Изработка на шумски дрвни сортименти

Геодезија со шумски комуникации

Изработка на ситационен план , Исправање на нулта линија 

Хоризонтална кружна кривина

Заштита на земјиштето од ерозија

Против ерозивно уредување , Против ерозивни мерки и материјали

Подигање и уредување на зелени површини

Наставно ливче

Заштита на шумите и растенијата

Патогенеза-настанување на болестите , Влијание на еколошките фактори

Техничко цртање со нацртна геометрија

Конструкција на правилни многуаголници

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?