Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Дијана Ивановска

Математика

I година - гимназија

Размери и пропорции , Тројно правило - Вежби , Процентна сметка

Сметка на смеси , Проста каматна сметка , Вежби од пропорционалност на величините

Правоаголен координатен систем.Метод на координати - Примена на методот на коорд.

График на линеарна функција , Текстуални задачи од линеарна равенка

II година - гимназија

Плоштина на трапез и трапезоид , Плоштина на трапез - Вежби

Периметар и плоштина на правилен многуаголник - Вежби

Периметар и плоштина на круг , Должина на кружен лак.Плоштина на делови од круг

Вежби-Плоштина на рамнински фигури , Задачи од стереометрија-1 

Задачи од стереометрија-2 , Задачи од стереометрија-3 , Задачи од стереометрија-4

Плоштина и волумен на потсечена пирамида - Задачи

IV година гимназија

Случајни настани и веројарност , Условна веројатност - Две фер коцки

Веројатност на зависни настани

 

 

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?