Вторник, Септември 22, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

ОГЛАС ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА - Учебна 2020/2021 година - ФЛАЕРИ  РАНГ ЛИСТИ - јунски уписен рок

 Средното општинско училиште „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар објавува 

 

О Г Л А С
 За запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година
  

1.  Во учебната 2020/2021 година во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки според наставните планови и програми за:

  • Гимназиско образование – 68 ученици во 2 паралелки;
  • Шумарско-дрвопреработувачка струка (шумарски техничар) – 34 ученици во 1 паралелка;

  • Електротехничка струка (електротехничар за компјутерска техника и автоматика) - 34 ученици во 1 паралелка.

 2.  Услови за запишување на учениците:

     -  да имаат завршено основно образование;
     -  да не се постари од 17 години;
     -  да се определиле за План и програма од гимназиско или стручно образование;
     -  да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој конкурс.

 3.  Потребни документи за запишување:

     -  пријава за запишување:
     -  оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
     -  извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).
     -  дипломи (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката, односно изборното подрачје.

Документите да се доставуваат лично од ученикот или родителот, односно старателот.

 4.  Конкурсни рокови.

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок, јунски и августовски, со три пријавувања во месец јуни.

Пријавувањето на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши:

  • Првото пријавување на учениците ќе се врши на 16 и 17 јуни 2020 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2020 година;
  • Второто пријавување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни 2020 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2020 година;
  • Третото пријавување на учениците ќе се врши на 29 јуни 2020 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2020 година.

За сите подетални информации можете да се обратите на телефон 047/276-711 или лично во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар, секој работен ден од 7-15 часот.

  

НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ при           
СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?